ห้องสัมมนาและจัดเลี้ยง

ห้อง ห้องเรียน โรงหนัง ตัว U ตัว I จัดเลี้ยง
โต๊ะ มีแขน ในไลน์ ไลน์นอก
Balloom 1 48 150 24 42 20 40 60
Balloom 2 24 50 21 - 20 24 -
Balloom 3 24 50 21 - 20 24 -
Balloom 1-2 84 200 36 66 32 80 90
Balloom 2-3 48 100 24 42 20 24 60
Balloom 1-2-3 160 250 48 90 44 - 180
Balloom 4 48 150 24 42 20 40 60
Balloom 5 80 170 30 54 24 100 150
Private Room 18 32 15 21 18 20 (SET)
Driving Range Room 96 120 30 - 60 50 -
Resort Room 12 21 10 - 20 20 (SET)
Lobby Bar - - - - 20 50 -
Terrace Coffee Shop - - - - 30 100 -
Terrace Balloom 5 - - - - 24 80 -
Lawn Sir James Resort - - - - - 250 -